Údaje občanov EÚ chráni pred zneužitím v amerických firmách ochranný „štít“

Autor JF / ZEK október 2019 -
Údaje občanov EÚ chráni pred zneužitím v amerických firmách ochranný „štít“ Pixabay / Gerd Altmann

Rámec štítu na ochranu osobných údajov EÚ – USA sa začal uplatňovať v auguste 2016; od júna 2019 pôsobí v USA aj vládny ombudsman pre dáta európskych občanov.

Európska komisia uverejnila správu o treťom každoročnom preskúmaní fungovania Štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) medzi EÚ a USA. V nej potvrdzuje, že USA zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov, ktoré sa prenášajú z EÚ zapojeným spoločnostiam v USA.

Trump menoval ombudsmana

Od druhého preskúmania došlo podľa EK k niekoľkým zlepšeniam vo fungovaní tohto rámca, ako aj k obsadeniu kľúčových orgánov a funkcií zabezpečujúcich dozor a nápravu.

Išlo najmä o funkciu ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov, ktorú na základe dohody obsadzuje americká strana.

V rámci Mechanizmu ombudsmana Štítu na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Ombudsperson mechanism) prezident USA Donald Trump 18. januára 2019 oznámil nomináciu na tento post. Nominovaným bol námestník ministra zahraničných vecí USA (Under Secretary of State) Keith Krach, ktorého vo funkcii potvrdil americký Senát 20. júna 2019.

Keith Krach 1 732x1024 Keith Krach

Zapojilo sa 5 000 firiem z USA

Podľa Európskej komisie sa v treťom roku existencie Štítu preskúmanie jeho činnosti zameriavalo na skúsenosti získané pri jeho praktickom uplatňovaní a každodennom fungovaní.

Do rámca (štítu) EÚ a USA na ochranu osobných údajov je dnes zapojených približne 5 000 spoločností.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Skutočnosť, že do štítu na ochranu osobných údajov sa už zapojilo okolo 5 000 spoločností, svedčí o jeho úspechu. Každoročné preskúmanie je dôležitou kontrolou jeho správneho fungovania.“

Komisia bude podľa nej s americkými partnermi ďalej rozvíjať dialóg v oblasti digitálnej diplomacie „aby sme štít posilnili, a to aj pokiaľ ide o dozor a presadzovanie, a z dlhodobého hľadiska väčšmi zosúladili naše systémy.“

V Jourova pro web Věra Jourová

Zlepšenie činnosti, posilnenie štruktúr

Jedným zo zlepšení uvedených v správe z tretieho preskúmania je, že Ministerstvo obchodu USA zabezpečuje potrebný dozor systematickejším spôsobom. Robí napríklad mesačné kontroly určitej vzorky spoločností, zamerané na overenie dodržiavania zásad Štítu na ochranu osobných údajov.

Zlepšili sa aj opatrenia na presadzovanie Štítu, pričom Federálna obchodná komisia prijala takéto opatrenia v siedmich prípadoch.

EK konštatovala, že práva na základe štítu na ochranu osobných údajov využíva čoraz väčší počet fyzických osôb z EÚ a relevantné mechanizmy nápravy fungujú dobre.

Popri vymenovaní stáleho ombudsmana boli obsadené aj posledné dve voľné pozície členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd, vďaka čomu je jej zostava po prvýkrát od roku 2016 kompletná.

Kde treba vylepšiť Štít

Komisia zároveň odporúča, aby sa prijali určité konkrétne kroky na zaistenie efektívnejšieho fungovania štítu v praxi.

Treba napríklad väčšmi posilniť proces (opätovnej) certifikácie pre spoločnosti, ktoré sa chcú do štítu zapojiť, a to skrátením času potrebného na jeho absolvovanie. Ďalej rozšíriť kontroly súladu, a to aj v súvislosti s nepravdivými tvrdeniami o účasti na tomto rámci, a vypracovať pre spoločnosti ďalšie usmernenia týkajúce sa údajov o ľudských zdrojoch.

EK zároveň očakáva, že Federálna obchodná komisia bude ešte intenzívnejšie vyšetrovať prípady nedodržiavania vecných požiadaviek Štítu na ochranu osobných údajov a poskytne Európskej komisii a orgánom EÚ pre ochranu údajov informácie o prebiehajúcich vyšetrovaniach.

Vznik a súvislosti systému ochrany

Rozhodnutie o Štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA bolo prijaté 12. júla 2016 a jeho rámec sa začal uplatňovať 1. augusta 2016. Chráni základné práva všetkých osôb v EÚ, ktorých osobné údaje sa na komerčné účely prenášajú certifikovaným spoločnostiam v USA.

Zároveň Štít zaisťuje právnu zrozumiteľnosť pre podniky, ktoré sú pri svojej podnikateľskej činnosti odkázané na prenos osobných údajov cez Atlantický oceán.

Európska komisia sa zaviazala ku každoročnému preskúmaniu tohto systému s cieľom posúdiť, či stále zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Prvé preskúmanie sa uskutočnilo v septembri 2017 a druhé v októbri 2018.

Diskusia a dialóg Európa – USA

Generálna riaditeľka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Tiina Astola a americký minister obchodu Wilbur Ross začali 12. septembra 2019 diskusie v rámci tretieho preskúmania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Zistenia uvedené v zverejnenej správe (október 2019) vychádzajú zo stretnutí so zástupcami všetkých orgánov štátnej správy USA zodpovedných za fungovanie Štítu na ochranu osobných údajov, ktoré sa konali v septembri 2019 vo Washingtone. Išlo o:

  • Ministerstvo obchodu USA;
  • Ministerstvo spravodlivosti USA;
  • Federálnu obchodnú komisiu;
  • Úrad riaditeľa Národnej spravodajskej služby.

Tiež boli zohľadnené ďalšie príspevky od širokého spektra zainteresovaných strán vrátane spätnej väzby od spoločností a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou súkromia. Do preskúmania sa zapojili aj zástupcovia nezávislých orgánov EÚ pre ochranu údajov.

Na Súdnom dvore Európskej únie v súčasnosti prebieha konanie o prenosoch údajov medzi EÚ a USA, ktoré môže mať vplyv aj na Štít na ochranu osobných údajov. V júli 2019 sa konalo vypočutie vo veci C-311/18 (Schrems II). Keď Súdny dvor vydá rozsudok, Komisia posúdi jeho dôsledky.

JF / ZEK

 

Mohlo by vás zaujímať:

Môžu sa údaje z našich úradov presunúť na servery v zahraničí? EÚ to tak chce.

Európska únia vo víre digitálnej revolúcie: aké sú ďalšie kroky

Partneri