Na Mlynských nivách v Bratislave vyrastie nová štvrť bohatá na zeleň

Autor TS jún 2020 -
Vizualizácia víťazného návrhu – ateliér Sadovsky & Architects Vizualizácia víťazného návrhu – ateliér Sadovsky & Architects

Víťazný návrh súťaže YIT pre bývalý priemyselný brownfield odpovedá na výzvy spojené s potrebou ochrany prírody a ovzdušia.

Developerská spoločnosť YIT Slovakia, a. s., vyhlásila víťaza architektonicko-urbanistickej súťaže na konverziu bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách na modernú mestskú štvrť.

Víťazný návrh ateliéru Sadovsky&Architects, na ktorom sa jednohlasne zhodla odborná porota, bravúrne zvládol vytvorenie kvalitného prostredia s vlastnou identitou. Zároveň ponúkol najlepší environmentálny koncept z hľadiska revitalizácie územia a adaptácie prostredia na klimatické zmeny.

Na architektonicko-urbanistickej súťaži, ktorej výsledkom bude premena bývalého brownfieldu na plnohodnotnú mestskú štvrť, sa zúčastnilo 11 renomovaných ateliérov zo Slovenska a Českej republiky. O víťazovi rozhodla 7-členná odborná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Metropolitného inštitútu Bratislavy, mestskej časti Ružinov a investora.

Skúsenosti s brownfieldmi

Spoločnosť YIT stojí za premenou niekoľkých brownfieldov v Bratislave a ich opätovné citlivé začleňovanie do mestskej štruktúry považuje za dôležitú súčasť zdravého rozvoja mesta. 

„V uplynulých rokoch sme sústredili veľa našej energie na revitalizáciu brownfieldov. Viaceré už máme úspešne za sebou a vďaka tomu vieme, čo tento prístup znamená. Prísť do územia, ktoré má za sebou vlastnú históriu a najmä má živé okolie, si vyžaduje veľkú zodpovednosť,“ uviedol pri vyhlásení výsledkov generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

Minulý rok spoločnosť dokončila projekt STEIN2 a onedlho sa začne výstavba prvej rezidenčnej etapy projektu ZWIRN v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Práve projekt ZWIRN bol pred štyrmi rokmi prvou slovenskou súťažou, ktorú overila Slovenská komora architektov. 

„Tento prístup sa ukázal ako správny, a aj to bolo dôvodom, prečo sme sa rozhodli ísť rovnakou cestou aj v prípade areálu na Mlynských nivách. Táto lokalita má aj smerom k rieke a prístavu významný a doposiaľ nevyužitý potenciál, a preto si vyžaduje naozaj kvalitné riešenie a výber toho najlepšieho partnera pre budúcu podobu tohto územia,“ uviedol M. Murcko.

Víťazný návrh

Zámerom súťaže bolo nájsť najvhodnejší urbanistický koncept riešenia konverzie spojenej s celkovou revitalizáciou územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách vrátane jeho architektonického stvárnenia.

Hlavným cieľom je premena tohto typického brownfieldu na modernú mestskú štvrť plnú pulzujúceho a rôznorodého života, občianskej vybavenosti, širokej a pestrej ponuky kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane kvalitného nájomného bývania.

Dôležitou požiadavkou v súťaži bol environmentálny aspekt. Porota kládla veľký dôraz na to, ako jednotlivé projekty uplatňujú opatrenia na obnovu biodiverzity prostredia a riešia adaptáciu na klimatické zmeny či hospodárenie s vodou. Tieto požiadavky najlepšie splnil víťazný návrh od ateliéru Sadovsky & Architects, ktorý na riešení verejných priestorov, landscapu a environmentálneho konceptu spolupracoval s ateliérom Marko&Placemakers.

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s. r. o. 

V porote bol expertom v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru,“ dodal L. Krajcsovics.

Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou.

Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

Riešené územie

Pozemok s výmerou cca 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná.

V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

Územie je blízko novovznikajúceho „downtownu“ Bratislavy a má veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život. YIT má ambíciu otvoriť bulvár Mlynské nivy smerom k Dunaju a Zimnému prístavu.

Podpora pre kvalitnú a udržateľnú architektúru

Predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Divízie Business development YIT Slovakia Radek Pšenička vyzdvihol, že súťaž priniesla všeobecne veľmi vysokú úroveň návrhov a potvrdila skúsenosti oslovených ateliérov s projektmi podobného významu a rozsahu. 

„Kritériá hodnotenia sme nastavili tak, aby výsledkom bola kvalitná a trvalo udržateľná architektúra. Zároveň sme zohľadňovali aj parametre ako dopravná obslužnosť a vôbec celková mobilita v území, ako aj v širších vzťahoch, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky v predmetnom území vrátane reálnych potrieb kvalitnej občianskej vybavenosti,“ uviedol R. Pšenička.

„V hodnotení nám pomohli viacerí renomovaní experti. V súťaži boli uplatnené aj dve nové hodnotiace kritériá: trvalá udržateľnosť vo vzťahu k vytváranej uhlíkovej stope, ako aj možnosť implementácie experimentálnej modulárnej výstavby,“ dodal.

Ocenené návrhy

Vzhľadom na veľkosť riešeného územia a rôznorodosť požadovanej funkčnej náplne projektu vyhlasovateľ už pri tvorbe súťažných podmienok pripustil možnosť oceniť viac ako len 3 návrhy. To sa potvrdilo aj záverečným verdiktom poroty, ktorá nakoniec ocenila celkovo až 5 súťažných návrhov.

„Sme veľmi radi, že napriek podmienkam sťaženým pandémiou všetky ateliéry predložili vysoko kvalitné a podnetné súťažné návrhy. Prínosné sú aj návrhy riešení pre príslušnú časť predpokladaného budúceho bulváru na Mlynských nivách vrátane mestskej hromadnej dopravy a tiež potenciálne vytvorenie parku v susedstve na južnej hranici riešeného územia,“ konštatovala Eva Zákopčanová, senior manažérka projektu, ktorý vyrastie na Mlynských nivách.

Výsledky súťaže

Poradie

Ateliér

1.      miesto

Sadovsky & Architects s. r. o.
v spolupráci s Marko & Placemakers

2.      miesto

What architects s. r. o.

3.      miesto

Compass, s. r. o.

Chybik+Kristof Associated Architects s.r.o. 

4.      miesto s odmenou

.team ABJ, s. r. o. + Grido Architekti, s. r. o.

vizualizacia sa 

Výsledky podrobnejšie

Poradie

Ateliér

Autorský tím a konzultanti

1.      miesto

Sadovsky & Architects s.r.o.

Ing. arch. Oliver Sadovsky

Mgr. art. Marián Stanislav

Ing. arch. Viliam Zajíček

Mgr. art. Jakub Španiel

Ing. arch. Matej Uhlík

Ing. arch. Mateja Vonkomerová

Konzultant pre verejné priestory a mestotvorbu:

Igor Marko, MA Arch.ARB, Marko&Placemakers

Konzultant pre sadové úpravy:

Ing. Ján Augustín, Ateliér Divo

2.      miesto

What architects s.r.o.

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek

Ing.arch. Tomáš Krištek

Ing. arch. Ján Miškov

Ing. arch. Michal Krcho

Ing. arch. Marek Trebula

Ing. arch. Mária Štrbíková

Spolupráca:

Ing. arch. Matúš Podskalický

3zu0 Landschaftsarchitektur

Dipl. Ing. Daniel Zimmermann

Dipl. Ing. Marek Lecko

Linda Scharll Bsc.

3.      miesto

Compass, s.r.o.

Ing. arch. Juraj Benetin

Ing. arch. Matej Grébert

Ing. arch. Miroslava Argalášová Ing. arch. Rastislav Hreha

Ing. arch. Diana Matysová

Ing. arch. Tatiana Dunajská

CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. 

Ing. arch. Michal Krištof

Ing. arch. Ondrej Chybík

Ing. arch. Peter Chaban

Mgr. art. Ján Kohút

Ing. arch. Zoltán Takács

Ing. arch. Kristína Krchová

Ing. arch. Michal Sluka

Ing. arch. Martin Holý

Bc. Mária Bažíková

Bc. Veronika Mesíková

4.      miesto s odmenou

.team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.

Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Ing. arch. Tomáš Jávorka

Ing. arch. Rudo Žákovský

Ing. arch. Martin Šimek

5.-10. miesto bez určenia poradia

BOUDA MASÁR architekti s.r.o. 

Juraj Almássy

Peter Bouda

Richard Čečetka

Eugen Kullman

Ivan Masár

Radoslav Mašlonka

Ondrej Strýček

DAM architekti s.r.o.

Richard Doležal

Nikola Procházková

Dmytro Novikov

DKLN, s.r.o.

Ladislav Nagy

Daniela Nagyová

Lucia Miklušková

Andrej Kocian

Igor PALČO s.r.o. 

Igor Palčo

Barbara Boríková

Marek Varga

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

Adam Halíř

Ondřej Hofmeister

Petr Lešek

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.

Matej Siebert

Roman Talaš

Ivan Kulifaj

Milan Škorupa

Tomáš Klásek

Jolana Foglová

Zuzana Kôpková

Komentáre k výsledkom

1. miesto

Sadovsky&Architects

Návrh bol porotou hodnotený ako výnimočne vysoko vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • silná idea, ktorá je zrozumiteľná a logická – vytvorenie hrany zástavby dookola riešeného územia, nastavenie čitateľnej štruktúry, kvalitný návrh uceleného vnútorného parku na rastlom teréne, vlastná identita,
 • park na rastlom teréne zaručuje jeho kvalitu, umožňuje ochladzovanie prostredia a zadržiavanie vody v území, dobre spracovaný ekologický koncept,
 • dodržanie línie bulváru,
 • umiestnenie veže s administratívnou funkciou presne na os budúceho bulváru a riešenie okolitých ulíc so stromoradím,
 • hmotovo-priestorová štruktúra je vhodným kompromisom medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou,
 • návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a prínos množstva pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

2. miesto

What Architects

Návrh bol porotou hodnotený ako vysoko vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • idea návrhu je zrozumiteľná a logická – hrana nižšej zástavby dookola riešeného územia, návrh hmotovo-priestorovej štruktúry, návrh vnútorného dvora, kde je veľkým prínosom najmä originálne a pedantné riešenie verejných priestranstiev s odkazom na pôvodný charakter krajiny,
 • centrálny park má vhodné ohraničenie akcentami (budova administratívy a zachovaný priemyselný dopravník),
 • mäkký prechod medzi centrálnym priestorom parku a poloverejným priestorom dvorov,
 • práca s bulvárom Mlynské nivy a jeho zakomponovanie do návrhu,
 • návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

3. miesto

COMPASS

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • výnimočne rozvinuté uvažovanie o návrhu v rámci širších súvislostí mesta (riešenie verejnej dopravy, automobilová doprava, záchytné parkoviská),
 • dobré riešenie celého budúceho bulváru Mlynské nivy a nadväznosť územia na bulvár.

3. miesto

CHYBIK + KRISTOF

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • park v centre s dobrou mierkou a napojením na okolité objekty,
 • presvedčivá prezentácia spôsobu modulárnej výstavby.

4. miesto s odmenou

tím firiem – Grido architekti / .team ABJ

Návrh bol porotou hodnotený ako nadštandardne vyhovujúci.

Z hodnotenia poroty:

 • pozitívna hlavná myšlienka návrhu – zelené mesto lemované zástavbou izolujúcou od hlučného mestského prostredia a bytové objekty vo dvore – myšlienka s potenciálom rozvinutia.

grido abj vizualizacia 4Vizualizácia projektu ateliéru Grido

 

Mohlo by vás zaujímať:

Projekt Eurovea 2 vstupuje do fázy prípravných prác; J&T to vo výsledku chce mať úžasné

J&T postaví najvyššiu obytnú budovu v Bratislave, bude vyzerať ako jutové vrece

Brownfieldy v Bratislave a ako s nimi pracovať

Zelený trend v architektúre: vertikálny porast a stromy na balkóne

 

Partneri