Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila v roku 2020 farmárom 674 miliónov eur

Autor MPRV SR december 2020 -
Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila v roku 2020 farmárom 674 miliónov eur Pixabay

Z tejto sumy podpora od EÚ predstavovala asi 591 miliónov eur. Takmer polovicu z toho vyplatili v decembri.

V roku 2020 (k 14.decembru 2020) vyplatila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poľnohospodárom na všetkých podporách celkovo 674 598 154,52 EUR, z toho za december 307 996 737,09 EUR.

V oblasti poskytovania priamych podpôr začala PPA s vystavovaním rozhodnutí 27. novembra 2020. K 14. decembru 2020 boli pre kampaň 2020 vystavené rozhodnutia pre 15 schém v celkovej výške takmer 384 miliónov EUR. Z toho najväčší podiel (85,95 %) predstavovala schéma jednotnej platby na plochu. V januári 2021 bude PPA pokračovať v ďalšom schvaľovaní priamych podpôr.

tabulka

Štátna pomoc bola v roku 2020 administrovaná v rámci 10 podporných schém, na ktoré bolo vypísaných celkom 13 výziev. Prijatých bolo 3 483 žiadostí. K 14. decembru bolo vyplatených 12 mil. EUR, do konca roka 2020 sa predpokladá 38 mil. EUR.

V mesiaci december 2020 boli už poskytnuté finančné prostriedky pre dve podporné opatrenia v rámci troch vypísaných výziev, a to:

  • úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných;
  • úhrada trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení pri potvrdení výskytu brucelózy;
  • podporné opatrenie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe.

V decembri PPA schválila aj podpory vo forme úľav na environmentálnych daniach – Zelená nafta 2020, vyplatená bude dotácia v celkovej výške takmer 26 mil. EUR.

Administrovanie opatrení organizácie trhu bolo v roku 2020 plynulé. Pandémia Covid-19 ovplyvnila najmä realizáciu opatrenia Školský program, a to z dôvodu zatvorených školských zariadení.  

V rámci Programu Rozvoja vidieka SR 2014 -2020 (PRV SR) bolo v roku 2020 vyhlásených 5 výziev. Celkovo bolo vyplatených asi 130 mil. EUR, z toho takmer 13 mil. EUR v decembri.

Administrovanie podpôr Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) v roku 2020 bolo ovplyvňované viacerými rizikovými faktormi, najmä pandemickou situáciou, udelením skúšobnej lehoty na akreditáciu a viacerými personálnymi zmenami vo vedení organizácie. Napriek všetkým týmto okolnostiam si organizácia splnila svoje úlohy v roku 2020 v plnom rozsahu.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 zaviedla PPA niekoľko noviniek. Cieľom bolo dosiahnutie bezpečnej a rýchlej komunikácie so žiadateľmi, napr. možnosť elektronického podávania žiadostí cez portál www.slovensko.sk, predĺženie lehôt na odstránenie nedostatkov v žiadostiach, možnosť podľa výsledkov predbežnej krížovej kontroly opraviť si chyby na žiadosti o priame podpory bez sankcií, centrálne úradné doručovanie rozhodnutí (CÚD).

Väčšina žiadateľov prejavila zvýšený záujem o podávanie žiadostí a iných podaní elektronicky a vo zvýšenej miere používa pri komunikácii s agentúrou kvalifikovaný elektronický podpis (KEP), najmä na podávanie žiadostí a podpis zmlúv k poskytnutiu podpôr a dotácií. Uvedené opatrenia zároveň prispievajú k naplneniu strategického cieľa PPA vo vzťahu k digitalizácii procesov.

TS MPRV SR

 

Mohlo by vás zaujímať:

Európsky parlament predĺžil platnosť súčasnej Spoločnej poľnohospodárskej politiky o dva roky 

Agrárnu krajinu na Slovensku treba zmeniť, apeluje minister. Veľké plochy jej neprospievajú

Partneri