Program OĽaNO si všíma železnice; chce zlepšiť ich riadenie a systém

Autor OĽANO et al. február 2020 -
Ilustračné foto: Nová dieselová súprava pre regionálnu dopravu. Ilustračné foto: Nová dieselová súprava pre regionálnu dopravu. MDV SR

Veľmi znepokojivý je vnútorný vývoj v celom železničnom sektore, ktorý sa v podstate rozpadáva, tvrdí hnutie vo volebnom programe. Vyberáme z neho k téme.

Na Slovensku chýba systematická dopravná politika. Verejná osobná doprava netvorí ucelený systém, keďže vlaky objednáva ministerstvo dopravy, autobusy zas samosprávne kraje. Často súčasne s vlakom vyráža po rovnakej trase idúci autobus namiesto toho, aby na vlak nadviazal a rozviezol cestujúcich do miest, kam nevedie železnica.

Investičné priority sa menia podľa politického cyklu. Výstavba dopravných stavieb mešká. Dopravné plánovanie je nedostatočné, reformy sa odkladajú, všade sú prítomné korupcia, klientelizmus a nekompetentnosť. Vláda nevie dokončiť kľúčovú diaľnicu medzi Bratislavou a Košicami.

Železnicu sa nepodarilo zmodernizovať ani po Žilinu. Systematická údržba ciest a železníc je dlhodobo zanedbaná, čo vedie k zhoršeniu ich stavu.

Zvrátiť negatívne trendy

Veľmi znepokojivý je vnútorný vývoj v celom železničnom sektore, ktorý sa v podstate rozpadáva, tvrdí vo volebnom programe.

Ak sa tento trend včas nezvráti, môže to v budúcnosti viesť k citeľnému obmedzeniu rozsahu železničného systému v SR (najmä k rušeniu perspektívnych tratí len pre ich slabú udržiavanosť či investičnú zanedbanosť), predovšetkým v dôsledku jeho nespôsobilosti čeliť aktuálnym výzvam.

Stav na železniciach oprávnene znižuje dôveru ministerstva financií, ktoré už dlhší čas považuje sektor za čiernu dieru, schopnú pohltiť akýkoľvek objem peňazí bez reálneho úžitku.

Železnice sa v krátkom čase môžu ocitnúť v situácii, že nebudú schopné obsadiť dôležité pozície s priamym dopadom na zabezpečenie dennej prevádzky.

Reálne tiež hrozí, že sa preruší prirodzené medzigeneračné odovzdávanie odborných skúseností a zručností, ktoré sú potrebné pre každodenný chod železničnej dopravy. To výrazne znižuje šance železníc na ich renesanciu.

Virtuálny holding pre železnice

6. Navrhneme zavedenie koordinácie Železníc SR (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) z ministerstva dopravy: „virtuálny holding“. Bude sústreďovať sily a prostriedky na konsolidáciu, zveľadenie a „rozjazdenie“ zmysluplných tratí.

7. Navrhneme zásadne zjednodušiť organizačné štruktúry v centrálach štátnych železničných firiem a zredukovať počet ich zamestnancov.

Riadenie zveriť odborníkom

8. Navrhneme významne zvýšiť odbornú úroveň riadenia zavedením pevných zásad pre riadiacich zamestnancov štátnych železničných firiem. Ten stanoví nevyhnutné kvalifikačné podmienky pre všetky vedúce funkcie, pričom dobrá prierezová orientácia v odbornej problematike bude dôležitým predpokladom pre najvyššie manažérske funkcie.

Cieľom je odpolitizovať vedenia štátnych železničných firiem a zastaviť dosadzovanie nekompetentných manažérov z externého prostredia. Zároveň vytvoriť predpoklady pre nástup najschopnejších a morálne nezdeformovaných železničných odborníkov z prevádzky do riadiacich funkcií v ústrednej železničnej službe a ponechať dostatočný priestor na uplatnenie ich zdravého rozumu.

9. Navrhneme návrat kompetencií (aj finančných a personálnych) v prevádzkových činnostiach na rozhodujúce výkonné zložky, t. j. udržiavacie okrsky železničnej infraštruktúry, útvary energetického napájania elektrifikovaných tratí, železničných staníc a rušňovo-vozňových dep. Na ich čele budú stáť prednostovia s nedeliteľnou právomocou a zodpovednosťou vo všetkých prevádzkových záležitostiach.

10. Navrhneme nastaviť systém odmeňovania manažérov štátnych železničných firiem na základe ukazovateľov hospodárenia riadenej firmy, ako aj miery plnenia kvalitatívnych štandardov údržby a prevádzky.

Motivácia a kontrola

11. Navrhneme zvýšiť úroveň bezpečnostno-policajnej kontroly všetkých dopravcov, pohybujúcich sa v železničnej infraštruktúre.

12. Navrhneme efektívnejšie využitie existujúcich prevádzkových zamestnancov v doprave aj cez investície na zníženie vysokej personálnej náročnosti.

13. Navrhneme opatrenia na zmiernenie príčin rastúceho nezáujmu o zamestnanie v dopravnej prevádzke (nedostatočné odmeňovanie, obťažovanie výkonných zamestnancov šikanóznym správaním a nezmyselnými nárokmi, zlý imidž zamestnania v dopravnej prevádzke, ktorý spôsobuje nezáujem mladých ľudí o prácu v tomto sektore).

Výstavba a údržba tratí

Takmer tretina železničných tratí je v zlom stave. Pre nedostatok náhradných dielov, napríklad výhybiek, musia cestujúci znášať obmedzenia v podobe znížených rýchlostí alebo výluk.

Aj keď dokončenie modernizácie najdôležitejšieho koridoru z Bratislavy do Košíc považujeme za prioritu, pre rozvoj železničnej dopravy, musíme čím skôr zvládnuť aj modernizáciu ďalších dôležitých tratí. Tiež je potrebné zvládnuť množstvo drobných úprav aj na ďalších tratiach, ktoré sa v budúcnosti majú stať nosnými líniami verejnej osobnej dopravy  (VOD).

Investičný plán a fond

14. Navrhneme a presadíme zákon o rámcovom investičnom pláne dopravnej infraštruktúry, ktorý stanoví požiadavky na primerané technické riešenia dopravných stavieb, účelné poradie výstavby infraštruktúry a jeho dlhodobú nemennosť.

15. Navrhneme Fond dopravnej infraštruktúry, ktorý bude súčasťou ministerstva dopravy. Bude príjemcom taxatívne určených zdrojov na výstavbu a údržbu dopravnej infraštruktúry.

16. Navrhneme udržateľné pokračovanie v modernizácii cestnej a železničnej infraštruktúry, najmä na koridoroch TEN-T. Doterajšie vynakladanie zdrojov na malý počet príliš nákladných projektov nahradíme väčším počtom menších a efektívnych riešení po celom Slovensku.

Sústredíme sa:

  • Na modernizáciu železnice Bratislava – Žilina, rekonštrukciu trate Devínska Nová Ves – Kúty št. hr. a preťažených uzlov Bratislava a Žilina.
  • Na investičné opatrenia na zabezpečenie realizovateľnosti plánu dopravnej obsluhy SR.

Rekonštrukcia a údržba

17. Navrhneme opatrenia na odstránenie dlhu v údržbe potrebnej dopravnej infraštruktúry (cesty, železničné trate, ktoré určí celoslovenský plán dopravnej obsluhy VOD, ako aj trate s dostatočne intenzívnou prevádzkou nákladnej dopravy...):

a. Navrhneme konkrétne plány a harmonogramy (zohľadňujúce reálne ekonomické možnosti) uvedenia zmysluplnej časti jestvujúcej dopravnej infraštruktúry do prevádzkyschopného stavu, vrátane postupov pre dlhodobé udržiavanie tohto stavu.

b. Navrhneme flexibilný presun peňazí medzi balíkmi investičných a prevádzkových zdrojov v transferoch medzi ministerstvom dopravy a ŽSR... Budeme rešpektovať prirodzenú zásadu, že najprv sa treba postarať o to, čo už máme a čo potrebujeme. Na ďalší rozvoj možno použiť to, čo zostane.

c. Navrhneme stanoviť a následne dôrazne vymáhať štandardy údržby infraštruktúry (tvrdé sankcie za nedodržiavanie lehôt na odstránenie príčin zhoršených parametrov) zo strany ministerstva dopravy, najmä vo vzťahu k ŽSR, SSC i NDS.

Nákladná a kombinovaná doprava

19. Podporíme účasť železníc a riečnej dopravy v kombinovanej nákladnej preprave.

22. Navrhneme výraznejšie podporiť rozvoj kombinovanej (kontajnerovej) prepravy, predovšetkým:

a. Aktívne úsilie o výstavbu ďalších verejných terminálov kontajnerovej dopravy, najmä trimodálneho terminálu v prístave Bratislava.

b. Opätovné zavedenie programu podpory nových liniek kombinovanej dopravy.

c. Cielené zľavy na poplatkoch a daniach pre dopravcov, zúčastnených na kombinovanej doprave.

23. Navrhneme prípravu a realizáciu komplexného programu na zachovanie perspektívnych železničných vlečiek.

24. Navrhneme stabilizáciu priemernej úrovne poplatku za železničnú nákladnú dopravnú cestu na aktuálnej zníženej úrovni. Nepovažujeme za nevyhnutné pokračovať v zvýhodňovaní systému jednovozňových zásielok, zabezpečovaných štátnym železničným Cargom.

25. Navrhneme, aby ďalšiu existenciu štátneho Carga riešil nový, odborne zdatný a neskorumpovaný manažment. Najmä to, ako sa vyrovnať s málo efektívnou obsluhou systému jednovozňových zásielok. Dohliadneme na elimináciu neprehľadných vzťahov medzi Cargom a jeho súkromnými partnermi. Prostredníctvom dozorných orgánov spoločnosti budeme dôsledne kontrolovať, či hospodárnym spôsobom nakladá s majetkom štátu.

Lepšie riadenie rezortu

26. Navrhneme reformu riadenia a správy ministerstva dopravy, zmeníme zastaranú odvetvovú štruktúru na funkčnú. Navrhneme reálne dopravné plánovanie a posilnenie analytickej jednotky.

27. Navrhneme zefektívnenie fungovania centrál podriadených štátnych firiem: NDS, SSC, ŽSR, ŽSSK, ŽSSK Cargo, atď.

 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

(Vybrané z volebného programu 2020: Úprimne – odvážne – pre ľudí; kapitola D.30 Spoľahlivá doprava. Krátené, medzititulky pridala redakcia.)

 

Mohlo by vás zaujímať:

Aké problémy zaťažujú podľa SaS výstavbu diaľnic na Slovensku

Programy politických strán očami zamestnávateľov – ako riešia ich záujmy podľa RÚZ

Konkurencieschopné Slovensko ako ho chcú zamestnávatelia

Slováci raz pocestujú do Prahy superrýchlymi vlakmi

Vláda urýchľuje výber koncesionára pre bratislavské letisko

 

Partneri