Výrobcovia nealko nápojov chcú chrániť prostredie a podporiť cirkulárnu ekonomiku

Autor AVNM júl 2020 -
Výrobcovia nealko nápojov chcú chrániť prostredie a podporiť cirkulárnu ekonomiku Pixabay

Obehové hospodárstvo čiže cirkulárna ekonomika kladie dôraz na zvýšenie miery triedeného zberu pre účely recyklácie. Vyžaduje si to spojenie síl viacerých hráčov.

Vysoká miera zberu nápojových PET fliaš je prvým, veľmi dôležitým krokom k zvýšeniu miery využitia recyklovaného PET materiálu, a zároveň zníženia množstva voľne pohodeného odpadu. Súčasná miera zberu nápojových obalov v niektorých krajinách EÚ vrátane Slovenska ešte stále nedosahuje želané výsledky.

Začiatkom júna 2020 výrobcovia minerálnych a pramenitých vôd združení v Európskej federácii balených vôd (EFBW) zverejnili dobrovoľné záväzky a odporúčania k zálohovým systémom na nápojové obaly. Tie môžu prispieť k udržateľným obehovým riešeniam v súlade s cieľmi Európskej únie.

Svoju víziu pre udržateľnosť obalov a podporu recyklácie prijali aj výrobcovia nealkoholických nápojov združení v Únii európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov (UNESDA).

Smernice a stanovenie povinností

Smernica EÚ o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie stanovila pre členské štáty povinnosť zabezpečiť vyzbieranie 77 % plastových nápojových obalov uvedených na trh v danom roku do roku 2025 a 90 % plastových nápojových obalov do roku 2029 na účely recyklácie.

Smernica zároveň zavádza pre PET fľaše povinný obsah aspoň 25 % recyklovaných plastov od roku 2025 a aspoň 30 % recyklovaných plastov od roku 2030. Vypočíta sa na základe priemeru pre všetky nápojové fľaše uvedené na trh na území daného členského štátu.

Nové záväzky, ku ktorým sa výrobcovia nápojov hlásia, sú ambiciózne, ale zároveň naznačujú, že sa naštartovali reálne procesy smerujúce k riešeniu problémov s odpadom z obalov. Úspech bude závisieť aj od miery zapojenia všetkých účastníkov trhu, čiže okrem výrobcov nápojov a minerálnych vôd aj od obcí, maloobchodníkov, recyklátorov, tvorcov politík a v neposlednom rade aj samotných spotrebiteľov, pretože oni sú tiež súčasťou reťazca. Riešenie problému s odpadmi z obalov je spoločnou zodpovednosťou.

Ambície výrobcov

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd majú v nadchádzajúcich rokoch viaceré ambície:

  • na základe získaných skúseností z fungovania zálohových systémov v iných krajinách podporovať tieto účinné a transparentné systémy zberu nápojových obalov a naštartovať lokálnu recykláciu „z fľaše do fľaše“;
  • zvýšiť recyklovanie PET obalov a dosiahnuť priemer minimálne 25 % recyklovaného obsahu v obaloch uvedených na slovenský trh do roku 2025;
  • pracovať na inováciách, ktoré pomôžu odstraňovať prekážky v nákladovo efektívnej recyklácii;
  • dosiahnuť úplnú recyklovateľnosť alebo kompostovateľnosť jednorazových nápojových obalov do roku 2030.

recycle pixabay

Nevyhnutnosť plniť ciele

Výrobcovia združení v Asociácii výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM) vyjadrujú presvedčenie, že napriek ťažkému obdobiu, ktoré nás v dôsledku pandémie a odstraňovaní jej následkov čaká, si nemôžeme dovoliť poľaviť v snahách implementovať riešenia, ktoré preukázateľne môžu prispieť k zníženiu dopadov plastových a kovových obalov na životné prostredie, a pripraviť výrobcov na plnenie cieľov EÚ.

 „Pre náš sektor je jedným z hlavných cieľov zvýšenie miery zberu a recyklácia nápojových obalov. PET a hliníkové obaly našich nápojov sú 100% recyklovateľným cenným materiálom, ktorý vieme a chceme použiť pri výrobe nových obalov, nemajú končiť voľne pohodené v prírode alebo na skládke,“ hovorí Lucia Morvai, výkonná riaditeľka AVNM.

Výhody zálohového systému

Zo skúseností z iných krajín je vidieť, že zálohový systém na nápojové obaly, zriadený a prevádzkovaný povinnými osobami, má preukázateľné výhody. Dosahujú sa vysoké ciele zberu a tiež kvalita vyzbieraného materiálu.

Dostupnosť recyklovaného materiálu v potravinovej kvalite je pritom kľúčovým predpokladom naplnenia cieľov a zabezpečenia uzavretia materiálového kruhu.

Dôležitou súčasťou sú aj spotrebitelia

 „Veríme, že nás spotrebitelia podporia v našom úsilí, tak ako to deklarovali v prieskumoch, a zapoja sa aktívne a s nadšením do pripravovaného zálohového systému,“ hovorí Lucia Morvai.

„Zvýšením miery triedenia a odovzdávaním obalov naspäť do zálohového systému tak dajú šancu nápojovým Pet-kám a plechovkám vrátiť sa v podobe nového obalu späť na pulty predajní, pomôžu šetriť zdroje, znižovať uhlíkovú stopu a chrániť životné prostredie,“ dodáva.

Výrobcovia vyjadrujú presvedčenie, že zálohovanie jednorazových nápojových obalov má potenciál zabezpečiť plnenie stanovených cieľov na Slovensku za predpokladu, že sa trhu poskytne adekvátny čas na prípravu systému a dôslednú edukáciu spotrebiteľov. Len efektívne a ekonomicky nastavený systém, ktorému spotrebiteľ dôveruje a rozumie, bude schopný plniť ciele v oblasti zberu, recyklácie a znižovania voľne pohodeného odpadu.

 „Chceme byť konštruktívnym partnerom v tejto diskusii s novým vedením ministerstva a v spolupráci s ďalšími zástupcami výrobcov a obchodníkov prinášať konkrétne riešenia, ktorými budeme vedieť prispieť k zlepšeniu situácie s odpadom z obalov v podmienkach SR,“ dopĺňa Lucia Morvai.

O asociácii AVNM

AVNM je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995, aby spolupracovalo pri obhajovaní spoločných záujmov a rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku. Zastupuje popredných slovenských a zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov.

Asociácia je aktívnym členom Únie európskych asociácií výrobcov nealkoholických nápojov UNESDA a rovnako intenzívne spolupracuje s Európskou federáciou balených vôd EFBW. Obe združenia sú významnými zástupcami európskych výrobcov nealkoholických nápojov a balených vôd, ktorí pôsobia v rámci EÚ 28 a sú výraznou oporou a prínosom pre tvorcov legislatívy v Bruseli už vyše 50 rokov.

Podiel členov AVNM na slovenskom trhu nealkoholických nápojov predstavuje 52 % v objeme a takmer 60 % v hodnote predaja. Na trhu minerálnych vôd pokrývajú 64 % všetkých predaných vôd vrátane privátnych značiek. Takmer 80 % členských spoločností tvoria malé a stredné podniky s dlhou tradíciou v regióne a spoločne vytvárajú pracovné miesta pre viac ako 1 300 ľudí.

TS AVNM

 

Mohlo by vás zaujímať:

Plasty v našej civilizácii – vzostup, limity, zraniteľnosť, nenahraditeľnosť

V SR vznikne päť Centier cirkulárnej ekonomiky; vybuduje ich ewia

Obehové Slovensko: PPP platforma za environmentálne šetrnejšiu ekonomiku

Ústav polymérov SAV monitoruje a rieši plastový odpad v Dunaji

Trendy v plastoch a gume: Sú žiadané pre čoraz viac aplikácií

Nemecko založilo alianciu pre odpady; chce pomáhať rozvojovým krajinám s ich zvládnutím

Partneri