Zmeny v pracovnom práve v roku 2020

Autor Jan Koval, Štěpán Štarha, Zuzana Hargašová január 2020 -
Zmeny v pracovnom práve v roku 2020 Pixabay / Gerd Altmann

Sumarizáciu zmien spracovala advokátska kancelária Havel & Partners. Týkajú sa nároku na dovolenku, zvýšenia minimálnej mzdy, príspevku na športovanie detí, vysielania zamestnancov v rámci EÚ a ďalších úprav.

Ponúkame stručný prehľad nedávno prijatých zmien v oblasti pracovného práva, a to konkrétne:

  • zmien zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinných ku dňu 1. 1. 2020 a
  • plánovaných zmien zákonníka práce s účinnosťou k 30. 7. 2020.

Zmeny zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinné ku dňu 1. 1. 2020 sa týkajú nároku zamestnanca na dlhšiu dovolenku, príspevku na športovú činnosť dieťaťa, rozšírenia oslobodenia od súdnych poplatkov a zvýšenia minimálnej mzdy.

Ďalšie plánované zmeny zákonníka práce s účinnosťou k 30. 7. 2020 sa týkajú vysielania zamestnancov v rámci EÚ a medzi najpodstatnejšie zmeny patria zmeny konceptu odmeňovania, umožnenie dočasného pridelenia a následného vysielania pracovníka, rozdelenia vyslania na krátkodobé a dlhodobé a tzv. reťazenia vyslania.  

Nárok na dlhšiu dovolenku

Zmena Zákonníka práce sa týka navýšenia dĺžky základnej výmery dovolenky. Podľa novely sa základná výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, navýši na päť týždňov. Novela nadobudla účinnosť 1. januára 2020.

V praxi sa v danej súvislosti naskytuje otázka, ako sa s výkladom podmienky „trvalo sa starať o dieťa,“ ktorá v Zákonníku práce nie je definovaná, vysporiada aplikačná prax.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Cieľom novely je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na výdavkoch, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa.

V zmysle predmetnej novely môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov. Najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, a to u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe.

Motiváciou zamestnávateľa k poskytnutiu tohto príspevku zamestnancovi je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom.

Rozšírenie oslobodenia od súdnych poplatkov

Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch bol rozšírený zoznam špecifických sporov, ktoré doteraz boli oslobodené od súdnych poplatkov, a to aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. Tieto súdne spory sú oslobodené od súdnych poplatkov len v prípade, ak na strane žalobcu nevystupuje zamestnávateľ.

Cieľom zákona bolo uľahčenie obrany zamestnancov pred nekalými praktikami zamestnávateľov a poskytnutie možnosti pre zamestnancov domáhať svojich práv bez ďalšej finančnej záťaže.

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020

Minimálna mzda sa zvýšila:

  • z 520 EUR na 580 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, resp.
  • z 2,989 EUR na 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom;

a to s účinnosťou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ

Novela zákona, ktorej účinnosť je určená na 30. 7. 2020, zabezpečuje transpozíciu smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku Slovenskej republiky. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí:

Zmena konceptu odmeňovania – zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť rovnaké pravidlá odmeňovania ako majú bežní zamestnanci v danom členskom štáte. Ide o:

- minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku.

Umožnenie dočasného pridelenia a následného vysielania pracovníka. Zamestnanec, ktorý je dočasne pridelený do užívateľského podniku v inom členskom štáte, môže byť v rámci dočasného pridelenia vyslaný do iného členského štátu, ako je ten kde bežne pracuje (t. j. do tretieho členského štátu), za účelom vykonávania práce v rámci nadnárodného poskytovania služieb. V takomto prípade platí, že zamestnanca vysiela jeho dočasný zamestnávateľ.

Rozdelenie vyslania na „krátkodobéa dlhodobé“ – vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov.

Vyslanie trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré sú v SR stanovené s výnimkou právnej úpravy založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti a obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru.

Tzv. reťazenie vyslania“ – ustanovuje pravidlá pre počítanie doby vyslania. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania pre účely jeho rozdelenie na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca.

Vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby. 

  • Jan Koval, partner
  • Štěpán Štarha, partner
  • Zuzana Hargašová, advokátka

Havel & Partners

 

Ďalšie články na podobné témy:

Európske štáty bojujú o kvalifikovanú pracovnú silu, aj Slovensko by malo

V roku 2019 klesol počet pracovných ponúk na Profesii

Doba uchovávania osobných údajov vo firme sa môže predĺžiť

Právnická firma roka: Advokátske kancelárie, ktoré sú v kurze

Havel & Partners je Právnickou firmou roka 2018 v Českej republike

 

 

Partneri